برگزاری سومین جلسه هماهنگی همایش مسوولان دانشگاه شهید باهنر