برگزاری جلسه شورای عالی مرکز کرمانشناسی

برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی کرمان شناسی
۱۲ آذر ۱۳۹۷
دانلود نسخه دیجیتال برگزاری سی و سومین نشست شورای عالی کرمانشناسی
۱۷ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه شورای عالی مرکز کرمانشناسی

شورای عالی مرکز کرمانشناسی با برگزاری همایش علمی گنج سی ساله و نمایشگاه گردشگری در هفته اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ موافقت کرد .