منبّت

پتّه
24 می 2018
معرّق
24 می 2018

منبّت

هنر کنده کاری نقوش­روی چوب­را منبّت می‌گویندو برحسب نوع برجستگی که در آن به وجود می‌آورند به منبّت کم برجسته، نیم برجسته، تمام برجسته و پیکره تقسیم می‌شود. استادان بزرگی در این رشته در استان کرمان فعّالیّت دارند که در سطح کشور صاحب نام هستند.