گنبد سبز

خواجه اتابک
23 می 2018
کاروان سرای سعادت‌­آباد
23 می 2018

گنبد سبز

گنبد سبز شامل مدرسه و آرامگاه قراختائیان کرمان بوده که در حال حاضر تنها سر در ورودی مدرسه باقی مانده است. کاشی­کاری معرق ایوان این بنا در نوع خود بی­نظیر است. همچنین دو ستون پیچکی شکل دو طرف ایوان در این بنا چشمگیر است.