پیر بابا مسافر

باغ شاهزاده ی ماهان
23 می 2018
ارگ راین
23 می 2018

پیر بابا مسافر

از جمله بناهای قدیمی شهداد است که قدمت آن به قرن هفتم هجری ماز جمله بناهای قدیمی شهداد است که قدمت آن به قرن هفتم هجری می‌رسد.ی‌رسد.