مقبره‌ی حاجیه معصومه

قلعه‌ی دختر و قلعه‌ی اردشیر
23 می 2018
قلعه‌ی کهنه
23 می 2018

مقبره‌ی حاجیه معصومه

این اثر تاریخی در شهر راور واقع شده و متعلق به دوران صفویه است. این بنای چهارطاق دارای گنبدی کوتاه و مصالح به کار رفته در ساخت آن خشت خام و گل رس است.