مسجد پایین شهر

سنگ نوشته
23 می 2018
کاروان­سرای خانه ­سرخ
23 می 2018

مسجد پایین شهر

قدیمی‌ترین مسجد کوهبنان در‌یک محله‌ی پایین شهر واقع شده و علت نام گذاری آن نیز همین بوده است.