کرمان

قلعه گنج
23 می 2018
کوهبنان
23 می 2018

کرمان

 شهر کرمان با آسمان شفاف و پرستاره بر حاشیه‌ی بلندی از کویر لوت قرار گرفته است. این شهرستان با مساحتی حدود ۴۵۴۰۱ کیلومترمربع در دل دشت کرمان واقع شده است. شهر کرمان از جنوب به ماهان و جوپار، از شمال به زنگی آباد و ارتفاعات بادامویه، از شرق به شهداد و از غرب به دشت رفسنجان محدود است.

این شهرستان شامل بخش‌های مرکزی، چترود، راین، شهداد، ماهان و گلباف است.