قلعه‌ی کهنوج

تمب میش پدام
23 می 2018
تخت امیر
23 می 2018

قلعه‌ی کهنوج

این اثر در شهر کهنوج قرار دارد.