قلعه‌ی دختر و قلعه‌ی اردشیر

شهر قدیم جیرفت (دقیانوس)
23 می 2018
مقبره‌ی حاجیه معصومه
23 می 2018

قلعه‌ی دختر و قلعه‌ی اردشیر

این دو قلعه در شرق شهر کرمان واقع و متعلق به دوران اشکانی و ساسانی هستند.