سیرجان

زرند
23 می 2018
شهربابک
23 می 2018

سیرجان

 وجه تسمیه: در گذشته نام این شهر سیرگان بوده که به جهت وجود قنوات زیاد در این منطقه است. این واژه پس از حمله‌ی اعراب معرب شده و به صورت «سیرجان» درآمده است.

مشخصات جغرافیایی: شهرستان سیرجان با ۱۲۷۱۹ کیلومترمربع مساحت،از مهم‌ترین شهرهای استان است و در مسیر راه ‌ترانزیت کشورهای آسیای میانه به بندرعباس، قرار دارد. حدود بیست اثر تاریخی و فرهنگی در این شهرستان ثبت شده است که از آن جمله می‌توان از«قلعه‌ی سنگ» و«امام­زاده علی» درحومه‌ی شهر وآرامگاه «شاه حمزه الرحمان» در تکیه‌ی چهارگنبد نام برد. سیرجان روزگاری مرکزیت استان کرمان را دارا بوده و تاریخی پر از فراز و فرود دارد. این شهرستان شامل بخش‌های مرکزی و پاریز است.