سید محمد هاشمی‌

حاج محمد ارجمند کرمانی
23 می 2018
آیت‌الله حاج میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی
23 می 2018

سید محمد هاشمی‌

وی فرزند سید باقر تبریزی، به سال ۱۲۷۹ش. در خانواده‌ای روحانی و ادب دوست در کرمان قدم به عالم هستی گذاشت. تحصیلات خویش را در علوم قدیمه نزد پدر و اساتیدی همچون آقا جواد برادر بزرگ استاد احمد بهمنیار در کرمان و ادیب نیشابوری در مشهد مقدس به پایان رسانید. با ادامه تحصیل به درجه اجتهاد از محضر علامه امینی نایل آمد و سپس به زادگاه خویش مراجعت کرد و خدمات اجتماعی وفرهنگی را آغاز نمود.

در سال ۱۳۰۱ش.ریاست مدرسه شهاب را عهده دار شد، ضمناً امتیاز روزنامه بیداری را گرفت و از سال۱۳۰۲ اقدام به نشر آن نمود. از آنجا که وی نویسنده‌ای توانا و شاعری خوش ذوق و با قریحه و ادب پرور بود، انتشار روزنامه بیداری با مطالب متنوع و ابتکاری که به وسیله وی و برادرانش، شادروانان: سید محمد رضا هاشمی ‌و سید احمد هاشمی‌ و سید حمید هاشمی ‌و همچنین آثار نویسنده و مورخ توانا مرحوم محمود دبستانی -معروف به درگاهی-، نویسنده و مورخ فرهیخته دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی و شاعران گران‌مایه‌ای همچون زنده یادان: محمدتجربه کار (همایون ) دکتر احمد ناظرزاده کرمانی،حسن بقائی،عباس افسری، و… تهیه و در روزنامه  مزبور چاپ می‌شد، دیری نپایید که این روزنامه در آسمان مطبوعات ایران خوش درخشید و نامی و شأنی شایان برای خود دست و پا نمود.

مرحوم سید محمدهاشمی‌، علاوه بر حضور در محافل فرهنگی وادبی و اجتماعی، در صحنه سیاست نیز با حضور فعال، از موقعیت اجتماعی قابل ذکری برخوردار گردید، به نحوی که درسال ۱۳۱۳ش. در سومین انتخابات انجمن شهر به عضویت و سپس به ریاست انجمن مذکور برگزیده شد. ریاست جمعیت شیروخورشید سرخ (جمعیت هلال احمر) کرمان از دیگر مشاغل وی بود. مرحوم سید محمد هاشمی‌ در دوره‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مجلس شورای ملی از سوی مردم کرمان به نمایندگی مجلس مذکور برگزیده شد و با توجه به موقعیت و شخصیت اجتماعی که داشت، توانست در تهران و مجلس شورای ملی هم دارای موقعیتی قابل ذکر گردد. پس از نمایندگی مجلس شورای ملی، عهده‌دار پست‌های مهمی ‌از قبیل: مدیریت روزنامه رسمی‌ کشور، چاپخانه، اداره تندنویسی، صندوق تعاون کارمندان مجلس شورای ملی و امور مربوطه به چاپ فرهنگ دهخدا بود. وی در سال ۱۳۲۸ش. نیز از کرمان به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شد. وی پایه گذار نشریه اتحاد ملی که از نشریات پرطرفدار آن زمان به حساب می‌آمد، بود و پس از وی برادرش شادروان سید احمد هاشمی ‌مدیریت آن نشریه را عهده‌دار گردید و دیگر برادرش سید حمید هاشمی ‌و فرزندش سید مجید هاشمی‌ نیز از جمله نویسندگانی بودند که با نشریه اتحاد ملی همکاری داشتند.

استاد دکتر باستانی پاریزی در مورد سید محمد هاشمی ‌چنین نوشته است: «یکی از قدیمی‌ترین جراید کرمان روزنامه بیداری بود که در سال ۱۳۰۰ش. مطابق با ۱۹۴۰م. تا حوالی سال۱۳۳۱مطابق با ۱۹۵۳م. مرتباً منتشر شد و مرحوم سید محمد هاشمی‌ مدیر آن که مردی با سواد و فهمیده و تاریخ‌دان و شاعری خوش محضر بود. روزی که بیمار شد ناچار شد ۱۰ جلد از کتاب‌های خطی خود را به مبلغ ده هزار تومان به مجلس سنا بفروشد و خرج بیماری کند و این کمک مرهون تقی زاده مرحوم بود وگرنه کسی حاضر به خریداری کتاب‌ها نمی‌شد».

و سرانجام چراغ عمر زنده یاد سیدمحمد هاشمی‌کرمانی در سال ۱۳۴۹ش. خاموش گردید.