سنگ نوشته

قلعه‌ی دختر
23 می 2018
مسجد پایین شهر
23 می 2018

سنگ نوشته

در مشرق ده ملک، سنگی است که ابیاتی بر روی آن نوشته شده و در حال حاضر بر اثر ریزش باران فرسایش‌یافته است. قدمت این سنگ نوشته به زمان حیات شاه نعمت الله ولی می‌رسد.