سنگ نبشته‌های زهمکان

برج سنگی بی بی عصمت
23 می 2018
قلعه‌ی منوجان
23 می 2018

سنگ نبشته‌های زهمکان

این سنگ نبشته‌ها در بخش فاریاب واقع شده‌اند.