سروهای تاریخی طرز

موزه‌ ها
23 می 2018
‌یخدان کبوترخان
23 می 2018

سروهای تاریخی طرز

منظره‌ی این سروها به روستای مزبور شکوه خاصی بخشیده است. تعداد این سروها چهل و هفت اصله است و باغبان، نهال‌ها را در هنگام کاشت، به شکل زیبایی نشانده است. قدمت این سروها به سه هزار سال قبل می‌رسد.