زیارتگاه شیخ احمد

آثار تاریخی ریگان
23 می 2018
میرزبیر
23 می 2018

زیارتگاه شیخ احمد

این زیارتگاه در روستای حصن زرند واقع است.