تمب میش پدام

زیارتگاه شاه فخار
23 می 2018
قلعه‌ی کهنوج
23 می 2018

تمب میش پدام

این اثر در رودبار قرار دارد و متعلق به دوران اشکانی است.