بازار

مجموعه ها
23 می 2018
مشتاقیه (سه گنبد)
23 می 2018

بازار

بازار سیرجان قدمتی قریب۱۵۰ سال دارد، سقف‌های گنبدی و نمای زیبای قدیمی از جلوه‌های آن به شمار می‌رود.