باد گیر چپقی

کاروان­سرای خانه ­سرخ
23 می 2018
یخدان حاج رشید
23 می 2018

باد گیر چپقی

این بادگیر از بناهای­منحصر درمعماری ایران به شمار می‌رود و متعلق به دوره‌ی معاصر است. سازنده‌ی آن حاج سیدمحمد شجاعی بوده است.