امامزاده خواجه عسکر

ارگ بم
23 می 2018
انار
23 می 2018

امامزاده خواجه عسکر

این اثر تاریخی در روستای خواجه عسکر واقع شده است.