لاله خاتون (صفوه الدین)

شیخ اوحدالدین کرمانی
22 می 2018
سیدشمس الدین محمد بردسیری
22 می 2018

لاله خاتون (صفوه الدین)

لاله خاتون از چهره‌های نادر تاریخ و از زنان با حشمت و عفیف و پاکدامن و مقتدر به شمار می‌رود که زمانی حکومت کرمان را در دولت قراختائیان کرمان (قُتلُغ خانیه) در دهه‌ی آخر قرن هفتم هجری، عهده­ دار بود و ضمن پرداختن به امور سیاسی، در شعر و ادب نیز مهارت داشت. آرامگاهش در محله‌ی قبه سبز کرمان قرار داشته است.