سیدشمس الدین محمد بردسیری

لاله خاتون (صفوه الدین)
22 می 2018
خواجوی کرمانی
22 می 2018

سیدشمس الدین محمد بردسیری

سیدشمس الدین محمد بردسیری، از عرفای بزرگ نیمه‌ی دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. وی مرید معین ­الدین صفار و صاحب منظومه­ ی عرفانی مصباح ­الارواح بود. این منظومه در ۱۱۲۵ بیت و بر وزن لیلی و مجنون نظامی سروده شده است و شاعر در مقدمه­ی آن با ابیاتی استادانه و استوار به وصف صبحدم و دیدار حضرت خضر پرداخته که به صورت معین الدین صفار بر وی نمودار، و با الهام غیبی او را به سرودن مصباح الارواح رهنمون شده است.

ابیات آغاز مقدمه چنین است:

چون غرّه صبح گشت غرّا                 شده طره‌ی آسمان مطرّر

بر بست فلک به طاق انوار               بگشاد عروس چرخ زیور

و ابیات پایانی:

بی­حلق ­و زبان­ و ­حرف ­و آواز
کرد این ­همه­ رمز و­نکته تألیف
برگفت ز غیب ­محض ­صد­ راز
مصباح نهاد نام تصنیف