بهمنیار کرمانی (دهقان)

احمد ناظرزاده کرمانی
22 می 2018
حاج بنان مدنی «بنان الشریعه»
22 می 2018

بهمنیار کرمانی (دهقان)

بهمنیار‌ یکی از بزرگترین ادبای ایران است. نام او با نام ادب و فرهنگ امروز ایران قرین است. پدرش آقا محمّدعلی از ادبای عصر خویش بود. احمد بهمینار در خدمت پدر خردمندش ادبیات فارسی، عربی، فقه، اصول، فلسفه و ریاضیات را آموخت و سرآمد اقران خویش شد. سپس زبان انگلیسی و ‌ترکی را نیز به خوبی آموخته و در این دو زبان صاحب تحقیقات و تألیفاتی شد. در سال۱۲۸۹ روزنامه‌ی «دهقان» را برای اشاعه‌ی اندیشه‌های ملّی خویش منتشرساخت. وی به دلیل دارا بودن افکار آزادی خواهانه، زندانی شد و مدتی بعد در سال۱۳۰۳این روزنامه را در خراسان منتشر کرد. برخی از تألیفات او از این قرارند:

  1. تحفه‌ی احمدیه در شرح الفیه‌ی ابن­مالک ۲٫ تصحیح و تحشیه‌ی منشأت محمد بن مؤیّد بغدادی­ موسوم به «التوسّل الی الترسّل»۳٫ تصحیح اسرارالتوحید۴٫‌ترجمه زُبده التواریخ ۵٫تصحیح تاریخ بیهقی.