اطهری کرمانی

استادعلی اکبر صنعتی
۱ خرداد ۱۳۹۷
دکتر طاهره صفارزاده
۱ خرداد ۱۳۹۷

اطهری کرمانی

علی اطهری فرزند احمد به سال۱۳۰۵ ش، در کرمان به دنیا آمد. اشعار وی، نخستین بار در روزنامه‌های کرمان، خصوصاً روزنامه‌ی «روح القدس» چاپ شد و مورد توجه قرار گرفت. اشعار او شور و سوزی خاص دارد.‌یکی از غزل‌های شورانگیز و زیبای او غزلی است، با این مطلع:

رفتی، ولی کجا که به دل جا گرفته‌ای  دل جای توست، گر چه دل از ما گرفته‌ای