ادیب کرمانی

مجد الاسلام
22 می 2018
فؤاد کرمانی
22 می 2018

ادیب کرمانی

حکیم قاسم بن زین العابدین کرمانی در سال ۱۲۳۸ شمسی در کرمان متولد شد. او از ادیبان و خطیبان قرن سیزدهم هجری است. غیر از ادبیات فارسی و عربی در علوم فقه و نجوم و انگلیسی نیز به کمال رسید. از وی آثار ارزشمندی به جای مانده است؛ از جمله «خارستان» (به سبک گلستان)، آتش زنه،تاریخ تلگرافی،کتاب حسینیه و تاریخ مصور کرمان.