احمد ناظرزاده کرمانی

سعید نفیسی کرمانی
22 می 2018
بهمنیار کرمانی (دهقان)
22 می 2018

احمد ناظرزاده کرمانی

دکتر احمد ناظرزاده کرمانی، فرزند محمد ناظر کرمانی، از استادان برجسته‌ی دانشگاه تهران­ و‌ یکی­از شعرای نامی ­ایران است.ارزشمندترین تألیفات­ وی، تحقیقی است درخصوص عمادالدین فقیه، که اخیراً به وسیله مرکز کرمان شناسی و مؤسسه­ ی سروش به چاپ رسیده است. دو مجموعه­ ازاشعاروی نیزبه همت­ فرزندش«دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی» انتشار‌یافته است همچنین بررسی آثار و زندگی وی اخیراً توسط مرکز کرمان شناسی منتشر شده است. آرامگاه وی در «ابن بابویه» واقع است.