احمد علی خان وزیری

راجی کرمانی «ملابمانعلی»
22 می 2018
حیاتی (بی بی جان)
22 می 2018

احمد علی خان وزیری

احمدعلی خان وزیری، فرزند علی محمدخان کرمانی و مؤلف کتاب‌های تاریخ کرمان و جغرافیای کرمان است. احمدعلی خان وزیری از خاندان وزیری کرمان که به قول خود او این سلسله، خودشان را از اولاد امیر براق حاجب می‌دانند و جدّ مادری وی، میرزا حسین وزیر، حاکم دشتاب بوده است. تاریخ تولد وی معلوم نیست ظاهراً تحصیلات خود را در کرمان و در محضر آخوند ملامحمد جعفر کرمانی که عصرها در تکیه­ ی میرزاحسین وزیر تدریس می‌کرده است، تکمیل کرده است. او برخلاف اجداد خود در شغل دیوانی داخل نشده و فقط به امور ملک داری و زراعتی می‌پرداخته است. همین امر موجب شده که تا حد زیادی در تاریخ خود جنبه­ ی بی طرفی و حقیقت نویسی را رعایت کند. البته به مناسبت خدمات اجداد خود مقرری دائمی از دولت دریافت می‌کرده است.

وزیری در سال۱۲۹۴هجری قمری /۱۸۷۷میلادی سفری به تهران داشته که ظاهراً به قصد معالجه بوده و یک  سال بعد از آن وفات کرده و در امام زاده زید مدفون شده و به علت تغییراتی که بعدها در این محل پدید آمده، قبر او نیز از میان رفته است.